Jaarrekening

In 2017 heeft Waterschap Rijn en IJssel slim geïnvesteerd en zich flink ingespannen. Het resultaat is niet uitgebleven: we hebben nagenoeg alle gestelde jaardoelen gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar waren gesteld.

Goede afsluiting van 2017:
positief resultaat-saldo

Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2017 komt positief uit en bedraagt € 548.000. Een mooie uitkomst – zéker omdat er in de initiële begroting een negatief resultaat van € 37.000 was geraamd. Het bedrag is tussentijds aan de reserves toegevoegd, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2017 € 0 bedraagt. Het algemeen bestuur van het waterschap nam op 4 juli 2017 het besluit om eventueel positieve exploitatieresultaten te storten in de nieuw te vormen reserve duurzaam financieel beleid. Voor het per saldo positieve resultaat zijn verschillende redenen te noemen. Zo waren er lagere kapitaallasten en is actief gestuurd op de overige lasten.


Bekijk de volledige jaarverslaggeving 2017.